Chính sách và quy định chung của dulich24.com.vn

Chính sách và quy định chung của dulich24.com.vn

Chính sách và quy định chung của dulich24.com.vn

Bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách và Quy định chung này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website Dulich24.com.vn, bằng việc chấp thuận Chính sách và Quy định chung này, bạn đồng ý bị ràng buộc với các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Dulich24.

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách và Quy định chung này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website  Dulich24.com.vn. Bằng việc chấp thuận Chính sách và Quy định chung  này, bạn đồng ý bị ràng buộc với các quy định về sử dụng Dịch vụ trên  Dulich24.com.vn.

Dịch Vụ Của  Dulich24.com.vn

Dulich24.com.vn cho phép bạn tìm kiếm những thông tin chia sẻ về kinh nghiệm du lịch tại Việt Nam.  Dulich24.com.vn do một cá nhân sở hữu và điều hành.

Dulich24.com.vn chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các liên kết, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà bạn có thể truy cập được.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của bên cung cấp thứ 3 với có sẵn trên  Dulich24.com.vn và việc sử dụng này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện của bên cung cấp đó.

Dulich24.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các vấn đề bạn gặp phải khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này.

Về Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn không cần đăng ký hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào để đọc và tìm kiếm thông tin trên  Dulich24.com.vn.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Truy cập Website  Dulich24.com.vn. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website  Dulich24.com.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Dulich24.

Các Vùng Tương Tác

Bạn thừa nhận,  Dulich24.com.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến Dulich24 và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Dulich24 không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy,  Dulich24.com.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên,  Dulich24.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Dulich24 không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ phần hình ảnh trên website (thuộc sở hữu của các tác giá ảnh, thông tin tác giả được đính kèm dưới mỗi ảnh), các nội dung khác bạn được phép sử dụng lại nhưng cần tuân theo các quy định như sau:

-Cho phép chỉnh sửa, cải tiến và phát triển sản phẩm.

- Sản phẩm mới sau khi cải tiến, phát triển phải được ghi rõ “quyền tác giả” của người tạo ra sản phẩm gốc.

Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung có trên  Dulich24.com.vn,  Dulich24.com.vn không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các websites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ  Dulich24.com.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Dulich24 hoặc được kiểm soát bởi  Dulich24.com.vn.

Dulich24.com.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng và chất lượng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các website được kết nối đến  Dulich24.com.vn. Do vậy việc sử dụng của bạn là sự rủi ro riêng của bạn. Dulich24 không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên website bất kỳ được kết nối đến  Dulich24.com.vn.

Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại bản Chính sách và quy định chung này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng website  Dulich24.com.vn. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại  bản Chính sách và Quy định chung này, thì chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận sự truy cập của bạn vào website  Dulich24.com.vn

Các Vấn Đề Khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa  Dulich24.com.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này.  Dulich24.com.vn có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Dulich24.com.vn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Dulich24. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng  Dulich24.com.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ  Dulich24.com.vn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Dulich24 về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của  Dulich24.com.vn bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2013 Dulich24.com.vn
® Ghi rõ nguồn "Dulich24.com.vn" khi phát hành lại thông tin từ trang này.
Dulich24.com.vn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm website của bạn.