Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh có Miễn phí! Internet via modem có ở trung tâm dịch vụ doanh nghiệp và miễn phí.