Khách sạn tại Hà Nội có Miễn phí! Internet via modem có ở trung tâm dịch vụ doanh nghiệp và miễn phí.