Khách sạn tại Hà Nội có Miễn phí! Wireless Internet Hotspot có ở trung tâm dịch vụ doanh nghiệp và miễn phí.